Disclaimer

Deze disclaimer (hierna te noemen de “disclaimer") is van toepassing op de website van De Surinaamsche Bank N.V. (hierna te noemen De Surinaamsche Bank). U heeft zich akkoord verklaart met alle voorwaarden van de disclaimer en wel middels het benaderen van de website en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken.

De Surinaamsche Bank doet haar uiterste best om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden; u gelieve er echter rekening mee te houden dat De Surinaamsche Bank expliciet noch impliciet enige garantie kan bieden dat de op of via de website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Zo er zich een tegenstrijdigheid voordoet tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten enerzijds, en de informatie van de website anderzijds, dan prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De Surinaamsche Bank doet er alles aan haar website van de maximale veiligheidswaarborgen te voorzien. Echter dient u er rekening mee te houden dat de informatie die u via de website danwel via e-mail aan De Surinaamsche Bank zendt, in handen terecht kan komen van onbevoegden, en dat zij die informatie kunnen misbruiken of wijzigen, hetgeen u schade kan toebrengen. De Surinaamsche Bank raadt u derhalve af om confidentiële informatie per e-mail aan haar te zenden.
De Surinaamsche Bank en haar dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (inclusief gederfde winst), ongeacht of De Surinaamsche Bank op de mogelijkheid van deze schade is gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot 1) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, 2) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, 3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan De Surinaamsche Bank of aan u wordt gezonden, 4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van de website, 5) misbruik van de website, 6) verlies van gegevens, 7) het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld of 8) aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid heeft eveneens betrekking op de bestuurders en medewerkers van De Surinaamsche Bank.

Beslissingen die u neemt op basis van informatie die u op via de website heeft verkregen, zijn volledig voor uw rekening en risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Surinaamsche Bank is het niet toegestaan links naar de website van De Surinaamsche Bank aan te bieden.

De Surinaamsche Bank behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip de tekst van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.